Avtal för användning av onlinetjänster ("Användarvillkor")
Gäller alla webbplatser och tjänster från Neato Robotics.

Senast uppdaterad: 1 september 2016

Följande användarvillkor reglerar din användning av NeatoRobotics.com och – om inget annat uttryckligen angivits – alla andra elektroniska tjänster, inklusive mobila applikationstjänster som tillhandahålls av eller genom Neato Robotics, Inc. (”Neato”) i den mån de är tillgängliga (kollektivt benämnda ”tjänsterna”). För att få använda tjänsterna måste du först godkänna användarvillkoren.

DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNEHÅLLER FRISKRIVNINGAR GÄLLANDE GARANTIER OCH ANSVAR, VAL AV LAGRUM, EM BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. SÅDANA VILLKOR KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER VID EVENTUELL TVIST MED NEATO. LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN.

Översikt. Du kan få tillgång till Neatos tjänster på tre sätt: (1) Webbplatsbesökare (du surfar på webbplatsen men registrerar dig inte); (2) registrerad användare av en Neato-robotdammsugare eller en potentiell ägare (du har skapat ett Min Neato-konto) och (3) Neato appanvändare.Avsnitt 1 i användarvillkoren omfattar alla som använder tjänsterna. Avsnitt 2 gäller endast personer med ett Min Neato-konto. Avsnitt 3 gäller endast de individer som har installerat en Neato-app på sina datorer eller handhållna enheter. Avsnitt 4 med - juridisk information - gäller alla.

Avsnitt 1. Användarvillkor för alla

Allmänt: För att få använda tjänsterna måste du först godkänna användarvillkoren. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda tjänsterna. Neato förbehåller sig rätten att när som helst ändra, justera, göra tillägg till eller stryka delar av användarvillkoren. Kontrollera den här sidan med jämna mellanrum för att se om något har ändrats. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att ändringarna har publiceras tolkas detta som ett tyst medgivande till dessa ändringar.

Äganderätt: Innehållet och tekniken bakom tjänsterna tillhör Neato och eventuella licensgivare och skyddas av internationell lagstiftning rörande upphovsrätt, patent och varumärken.

Licens: Neato ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens som inte får överlåtas och som ger dig rätt att (1) komma åt och visa innehåll via Neatos tjänster och att (2) komma åt och använda programvara och mobilappar som tillhandahålls via Neatos tjänster. Användningen av den programvara som finns inbyggd i Neatos produkter regleras av Neatos slutanvändaravtal (“EULA”).

Innehållsanvändning: Du får skriva ut eller hämta innehåll från tjänsterna under förutsättning att detta sker för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du äger inte rätt att publicera, distribuera, vidarebefordra, sälja eller tillgängliggöra innehållet i tjänsterna utöver vad som tillåts av tillämplig lagstiftning eller vad som medges i dessa användarvillkor. Du får inte använda datautvinning, robotar, skärmskrapning eller liknande datainsamling och utvinningsredskap på tjänsterna, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.  Du får inte dekompilera, baklängeskonstruera eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer tillgängliga via tjänsterna, insätta någon kod eller produkt eller på något sätt manipulera innehållet i tjänsterna.

Dataanvändning: Mer information om hur vi använder och behandlar de uppgifter som vi samlar in via tjänsterna finns i vår Sekretesspolicy.

Feedback och inskickat material. Om du skickar in kommentarer, idéer eller annan feedback samtycker du till att vi äger rätten att fritt använda detta material utan begränsningar och att vi inte behöver kompensera dig för sådan användning.

Uppsägning. Om du bryter mot villkoren förbehåller vi oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande inaktivera ditt konto eller stänga av dig från tjänsten. Vi är inte skyldiga att förvarna dig om en sådan avstängning och kan heller inte bli ersättningsskyldiga för en sådan åtgärd.

Avsnitt 2. Ytterligare användarvillkor för innehavare av ett Min Neato-konto

Registrering. Några av tjänsterna är förbehållna innehavare av Min Neato-konton. För att du ska kunna registrera dig behöver du som minst uppge din e-postadress och ett lösenord.

Genom att registrera dig samtycker du till följande:

Vid uppsägning kan vi komma att radera ditt konto och all annan information som finns kopplad till kontot. Du kan när som helst säga upp kontot genom att kontakta vå Kundtjänst.

Avsnitt 3. Ytterligare användarvillkor för personer som installerat Neato-appen

Du är införstådd med och accepterar att Neato-appen är beroende av tredje parts webbplatser för nedladdning – Apples App Store eller Googles Play-butik (var och en benämnd “appbutik”). Du är införstådd med att villkoren rör ett avtal mellan dig och Neato, inte någon av appbutikerna. Varje appbutik har egna villkor som du måste samtycka till innan du kan hämta Neato-appen. Du samtycker till att följa appbutikernas villkor och är införstådd med att Neato-appens användarlicens förutsätter regelefterlevnad från din sida gentemot appbutikerna.

Du är införstådd med att tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, mobilenhet, Wi-Fi-nätverk och annan kringutrustning (”utrustning”), (ii) din internetleverantör (”ISP”) och (iii) din mobiloperatör (”mobiloperatör”). Du är införstådd med att du själv ansvarar för alla kostnader som din ISP eller mobiloperatör kan debitera i samband med användning av tjänsterna. Du intygar härmed att du är införstådd med att du själv ansvarar för att följa alla tillämpliga avtal, användarvillkor och liknande bestämmelser som utfärdats av din ISP och mobiloperatör.

Avsnitt 4: Juridisk information

Upphovsrätt

Allt innehåll som förekommer i samband med tjänsterna tillhör © 2015 Neato Robotics, Inc. eller eventuell licensgivare. Med ensamrätt. 

Neato gör inte anspråk på någon upphovsrätt gällande sammanställningen av bilder eller material som är underkastade GNU Free Documentation License eller liknande licenser.

Varumärken

NEATO ROBOT och NEATO ROBOTICS samt alla andra varumärken som omnämns i tjänsterna tillhör Neato Robotics, Inc. Utöver vad som medges av tillämplig lagstiftning får du inte använda något av dessa varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Ansvarsfriskrivning: TJÄNSTERNA, ALL INFORMATION, PRODUKTER OCH ANNAT INNEHÅLL SOM INGÅR I ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIUTFÄSTELSER (UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE). NEATO AVVISAR ALLA GARANTIANSPRÅK SOM KAN RIKTAS MOT FÖRETAGET, I DEN MÅN DETTA MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING. PRODUKT- OCH PROGRAMVARUGARANTIERNA BESKRIVS I TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI RESPEKTIVE SLUTANVÄNDARAVTALET (EULA).

Ansvarsbegränsning: VARKEN NEATO, DESS LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER NÅGON ANNAN PART SOM VARIT INBLANDAD I ATT SKAPA, FRAMSTÄLLA ELLER TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA SKA KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, SPECIALSKADOR, SKADESTÅNDSKRAV ELLER FÖLJDSKADOR – INKLUSIVE INKOMSTBORTFALL, DATAFÖRLUSTER, GOODWILL-FÖRLUSTER, AVBROTT I TJÄNSTEN, DATORSKADOR, SYSTEMFEL OCH EXTRAKOSTNADER FÖR ATT ERSÄTTA TJÄNSTERNA – SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED VILLKOREN, DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. DETTA GÄLLER OAVSETT OM SKADORNA KAN HÄNFÖRAS TILL GARANTIN, AVTALET, AVTALSBROTT (INKLUSIVE UNDERLÅTENHET), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK PRINCIP. BEGRÄNSNINGEN GÄLLER OAVSETT OM NEATO HAR HAFT KÄNNEDOM OM ATT SÅDANA SKADOR POTENTIELLT SKULLE KUNNAT UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DEN BEGRÄNSADE GOTTGÖRELSE SOM OMNÄMNS I DESSA VILLKOR KAN KONSTATERAS HA HAFT LITEN ELLER INGEN EFFEKT. I VISSA JURISDIKTIONSOMRÅDEN ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UNDANTA ELLER BEGRÄNSA ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OCH I DESSA FALL ÄR DET MÖJLIGT ATT DE BEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS OVAN INTE GÄLLER DIG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NEATOS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM EN FÖLJD AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER GENOM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ATT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU HAR ERLAGT FÖR ATT FÅ ANVÄNDA NEATOS TJÄNSTER.

UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA OVAN UTGÖR SJÄLVA GRUNDEN FÖR AVTALET MELLAN NEATO OCH DIG.

Gottgörelse: I den utsträckning lagen tillåter samtycker du till att hålla Neato, dess chefer, tjänstemän, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, generalagenter och licensgivare skadeslösa från alla förluster, utlägg, skadestånd och kostnader (inklusive advokatkostnader på rimlig nivå), som kan uppstå som en följd av (i) din användning av eller olaga kopiering av tjänsterna, eller (ii) brott mot användarvillkoren, lagen eller andra bestämmelser från din sida.

Tvistlösning

Du samtycker till att alla eventuella tvister som uppstår mellan dig och Neato med koppling till användarvillkoren, tjänsterna eller andra Neato-produkter och -tjänster (kollektivt benämnda ”tvister”) regleras genom skiljeförfarande i enlighet med processen nedan.

Severability-klausul. Om någon skrivning i användarvillkoren är olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att efterleva ska denna skrivning kunna förklaras ogiltig utan att detta påverkar giltigheten för återstoden av villkoren.

Fortsatt giltighet. De användarvillkor som av sin natur borde äga fortsatt giltighet ska härmed anses göra det.

Avstående. Inget avstående från att utöva de rättigheter som beskrivs i dessa användarvillkor ska tolkas som något permanent avstående från att utöva dessa eller några andra rättigheter. Detta gäller för båda parterna.

Avtalet i sin helhet. Dessa användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Neato och äger företräde framför alla eventuella tidigare eller samtida utfästelser och förslag (muntliga, skriftliga eller elektroniska).

Kontakta oss

Vid frågor om villkoren ber vi dig att kontakta Neato på:

Neato Robotics Inc.
8100 Jarvis Avenue,
Newark, California, USA 94560

customercare@NeatoRobotics.com eller på något av telefonnumren som anges här.