Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Door het gebruik van de software ('Productsoftware') die deel uitmaakt van uw NEATO™-product ('Product') stemt u in met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, 'EULA') tussen u en Neato Robotics, Inc. ('Neato' of 'wij'). INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, IS HET NIET TOEGESTAAN DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN EN KUNT U HET PRODUCT PER OMMEGAANDE RETOURNEREN VOOR EEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG VAN HET PRODUCT DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET NEATO OP HET ONDERSTAANDE ADRES. Uw gebruik van (a) de website NeatoRobotics.com ('Website') en (b) services via de Site ('Services') wordt beheerst door de Servicevoorwaarden. Uw aankoop van het Product (met uitzondering van de Productsoftware) wordt beheerst door de Beperkte fabrieksgarantie van Neato Robotics, waarvan de voorwaarden met het Product worden meegeleverd. Deze EULA beheerst niet uw gebruik van de Website en Services.

Deze EULA is van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Productsoftware. Deze EULA verleent u specifieke juridische rechten. U hebt daarnaast mogelijk ook andere rechten, die per rechtsgebied kunnen verschillen. De voorbehouden, uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid onder deze EULA zijn uitsluitend van toepassing voor zover dit niet door toepasselijke wetgeving verboden is. In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten van impliciete garanties of het uitsluiten of beperken van incidentele of gevolgschade of andere rechten, niet toegestaan. De onderstaande bepalingen gelden dan mogelijk niet voor u.

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST. DOOR HET OPENEN EN GEBRUIKEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE STEMT U IN MET DEZE EULA EN AANVAARDT U DEZE NAMENS UZELF OF DE PERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT IN VERBAND MET DE TOEGANG TOT DE PRODUCTSOFTWARE. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN CAPACITEIT HEBT OM IN TE STEMMEN MET DEZE EULA EN DEZE TE AANVAARDEN NAMENS UZELF OF DE PERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT. U VERKLAART DAT U IN UW RECHTSGEBIED OF VERBLIJFPLAATS DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM DE PRODUCTSOFTWARE TE MOGEN OPENEN EN GEBRUIKEN EN OM DEZE EULA TE MOGEN AANGAAN. INDIEN U NIET INSTEMT MET EEN OF MEER VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN, GAAT U AKKOORD MET AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES VAN DE PRODUCTSOFTWARE. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, MAG U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN, BEVAT ARTIKEL 7 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN BIJBEHORENDE SERVICES, MET NAME MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID. LEES DEZE KENNISGEVINGEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN U DEZE EVENEENS ERKENT EN ACCEPTEERT.

1. Licentie.

Met inachtneming van deze EULA verleent Neato u een beperkte en niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sublicentiëring) op het uitvoeren van één (1) exemplaar van de Productsoftware, uitsluitend in de vorm van uitvoerbare objectcode, uitsluitend voor het Product dat u in eigendom of in beheer hebt en uitsluitend voor gebruik in samenhang met het Product voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

2. Beperkingen.

U stemt ermee in niet zelf noch anderen toe te staan (a) de Productsoftware te licentiëren, te verkopen, te verhuren, te leasen, te cederen, te distribueren, te verzenden, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of ter beschikking te stellen aan derden, (b) de Productsoftware te kopiëren of te gebruiken voor enig ander doel dat voor zover is toegestaan in Artikel 1, (c) enig deel van de Productsoftware te gebruiken op enig apparaat of enige computer anders dan het Product dat in u eigendom hebt of beheert, (d) enig handelsmerk, logo, copyrightaanduiding of andere kennisgeving betreffende het auteursrecht, legenda's, symbolen of labels in de Productsoftware te verwijderen of aanpassen, of (e) enig onderdeel van de Productsoftware te wijzigen, te decompileren, er reverse-compilering of reverse-engineering op toe te passen of er afgeleide werken van te maken (behoudens voor zover een dergelijke beperking volgens toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk is toegestaan voor interoperabiliteitsdoeleinden, in welk geval u ermee instemt eerst contact op te nemen met Neato en Neato in de gelegenheid te stellen de benodigde aanpassingen voor interoperabiliteitsdoeleinden te treffen).

3. Automatische software-updates.

Neato kan van tijd tot tijd patches, oplossingen voor fouten in de programmatuur, updates, upgrades en andere wijzigingen ontwikkelen ter verbetering van de prestaties van de Productsoftware en bijbehorende services ('Updates'). Deze kunnen automatisch, zonder aanvullende kennisgeving of toestemming, worden geïnstalleerd. U stemt in met dit automatisch bijwerken. Indien u dergelijke Updates niet wenst, dient u te stoppen met het gebruik van het Product. Blijft u het Product gebruiken, dan kunt u automatisch Updates blijven ontvangen. U erkent dat er van u geëist kan worden Updates te installeren om het Product en de Productsoftware te gebruiken en u stemt ermee in alle Updates die Neato verstrekt zo snel mogelijk te installeren. Door het Product te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze EULA.

4. Eigendom.

De Productsoftware en alle wereldomvattende auteursrechten, handelsgeheimen en andere daarin vervatte intellectuele-eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van Neato en diens licentiegevers. Neato en diens licentiegevers behouden zich alle rechten voor in en op de Productsoftware die niet expliciet aan u worden verleend in deze EULA. De Productsoftware (en alle exemplaren daarvan) wordt krachtens deze EULA aan u in licentie gegeven, en niet verkocht. Deze EULA bevat geen impliciete licenties. Alle op- en aanmerkingen of feedback die u Neato hebt doen toekomen met betrekking tot de Productsoftware wordt eigendom van Neato. Neato kan de inzending en de inhoud hiervan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of verder verspreiden voor elk gewenst doeleinde en op elke gewenste manier zonder u daarvoor een vergoeding te geven. U stemt er eveneens mee in dat Neato geen afstand doet van eventuele rechten om vergelijkbare of verwante ideeën te gebruiken die eerder bij Neato bekend waren, die zijn ontwikkeld door werknemers van Neato of die zijn verkregen uit andere bronnen.

5. Opensource.

Bepaalde softwareonderdelen die in de Productsoftware zijn opgenomen, maken deel uit van 'opensource'- of 'gratis software'-licenties ('Opensource-software'). Enkele delen van de Opensource-software zijn eigendom van derden. De Opensource-software valt niet onder de algemene voorwaarden van deze EULA. In plaats daarvan heeft elk onderdeel van de Opensource-software een eigen licentie onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die vergezeld gaat van dergelijke Opensource-software. Niets in deze EULA beperkt uw rechten onder, of verleent u rechten die in de plaats komen van de algemene voorwaarden van enige toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Opensource-software. Indien enige licentie voor bepaalde Opensource-software dit vereist, maakt Neato dergelijke Opensource-software en Neato’s aanpassingen aan die Opensource-software beschikbaar op schriftelijk verzoek aan Neato via het onderstaande e-mail- of postadres.

6. Termijn en beëindiging.

Deze EULA en die licentie die hieronder wordt verleend, worden van kracht op de datum waarop u de Productsoftware of het Product voor de eerste maal gebruikt en blijven geldig zolang u het Product in eigendom hebt, tenzij deze EULA krachtens dit artikel wordt beëindigd. Neato kan deze EULA op elk gewenst moment beëindigen indien u een of meer van de voorwaarden in het onderhavige document niet in acht neemt. U kunt deze EULA met onmiddellijke ingang beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan Neato. Bij beëindiging van deze EULA komt de licentie die krachtens het onderhavige document is verleend te vervallen en moet u al het gebruik van de Productsoftware staken. De voorwaarden in Artikel 2 tot en met 17 blijven echter van kracht na een dergelijke beëindiging.

7. Uitsluiting van garantie.

NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BIEDT NEATO DE PRODUCTSOFTWARE 'ZOALS DEZE IS' AAN EN SLUIT ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN UIT, OF DEZE NU UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, ONGESTOORD GENOT, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. NEATO GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE RESULTATEN OP BASIS VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE. NEATO GEEFT GEEN GARANTIES DAT DE PRODUCTSOFTWARE ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMACODE, GESCHIKT IS, VEILIG IS OF VRIJ IS VAN FOUTEN.

U GEBRUIKT ALLE PRODUCTINFORMATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) EN DE PRODUCTSOFTWARE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR (EN NEATO SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR) ALLE VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, INCLUSIEF AAN UW HUIS PLUS ALLE ZAKEN EN HUISDIEREN IN UW HUIS, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE OF PRODUCTSOFTWARE.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

Niets in deze EULA en met name binnen deze clausule 'Beperking van aansprakelijkheid' behelst een poging tot uitsluiting van aansprakelijkheid en kan niet onder toepasselijk recht worden uitgesloten.

VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN EN NAAST BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, (A) IS NEATO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN ENIGE SCHADE VOOR VERLOREN GEGEVENS OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTSOFTWARE, ZELFS INDIEN NEATO VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WIST OF HAD MOETEN WETEN, EN (B) ZAL NEATO’S TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTSOFTWARE, HETZIJ UIT CONTRACT, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, IN GEEN GEVAL DE PRIJS OVERSCHRIJDEN DIE DAADWERKELIJK DOOR U IS BETAALD AAN NEATO OF EEN ERKENDE WEDERVERKOPER VAN NEATO VOOR HET PRODUCT IN KWESTIE. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF VORDERING. NEATO SLUIT ALLE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID UIT VAN DE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN NEATO.

9. Productsoftware.

De Productsoftware geeft u informatie ('Productinformatie') met betrekking tot de Producten zoals deze door u worden gebruikt. Alle Productinformatie wordt 'zoals deze is' en 'voor zover beschikbaar' geleverd. Wij kunnen niet garanderen dat deze correct of actueel is.

10. Vertrouwelijkheid.

'Vertrouwelijke informatie' betekent de Productsoftware en alle andere aan u bekend gemaakte informatie die Neato op het moment van de openbaarmaking, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aanmerkt als vertrouwelijk, met uitzondering van informatie die aantoonbaar: (a) eerder rechtmatig aan u bekend is geworden zonder beperking op de openbaarmaking; (b) in de branche of het publieke domein algemeen bekend is of wordt, zonder handelen of verzuim te handelen van uw kant; (c) aan u van rechtswege en zonder beperkingen op de openbaarmaking door een derde bekend is gemaakt; of (d) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder toegang tot de Vertrouwelijke informatie. U spant zich tot het uiterste in om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie te allen tijde te behouden en te beschermen, zowel gedurende de termijn van het onderhavige document als gedurende een periode van ten minste 3 jaar na beëindiging van deze EULA, mits alle broncode die u ontvangt eeuwigdurend in vertrouwen wordt gehouden. U dient de Vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken, te verspreiden of anderszins te publiceren of mede te delen aan enige persoon, firma, onderneming of andere derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Neato. U dient Vertrouwelijke informatie niet te gebruiken anders dan bij de uitvoering van de hieronder toegestane activiteiten. U dient Neato onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen bij onbevoegd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie of enige andere schending van deze EULA, en dient, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, uw medewerking aan Neato te verlenen bij het terugwinnen van het bezit van de Vertrouwelijke informatie en het voorkomen van verder onbevoegd gebruik. Als u wettelijk verplicht bent (een deel van de) Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, dient u, vóór de openbaarmaking (i) Neato onmiddellijk van een dergelijke openbaarmaking vóór openbaarmaking op de hoogte te brengen om Neato de gelegenheid te geven de openbaarmaking aan te vechten, (ii) u te verzekeren van de vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke informatie, en (iii) uw volledige medewerking te verlenen aan Neato bij de bescherming tegen een dergelijke openbaarmaking en/of het verkrijgen van een beslagleggingsbevel waarin de reikwijdte van een dergelijke openbaarmaking en/of het gebruik van de Vertrouwelijke informatie wordt beperkt. In het geval een dergelijke beschermingsmaatregel niet wordt verkregen, dient u de Vertrouwelijke informatie uitsluitend openbaar te maken voor zover noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de desbetreffende wettelijke vereisten. U erkent dat de Productsoftware waardevolle handelsgeheimen en intellectuele-eigendomsinformatie bevat van Neato, dat elke werkelijke of dreigende schending van dit Artikel 10 of Artikel 2 (Beperkingen) van deze EULA onmiddellijke, onherstelbare schade betekent voor Neato waarvoor een geldelijke schadevergoeding geen passende schadeloosstelling is, en dat vordering tot staking een passende schadeloosstelling is voor een dergelijke inbreuk.

11. Naleving van de exportbeperkingen.

De Productsoftware en aanverwante technologie kunnen zijn onderworpen aan Amerikaanse exportbeperkingswetten en kunnen zijn onderworpen aan export- of importbeperkingen in andere landen. U stemt ermee in al deze wet- en regelgeving strikt in acht te nemen en erkent dat u de verantwoordelijkheid hebt om een machtiging te verkrijgen voor het exporteren, herexporteren of importeren van de Productsoftware en aanverwante technologie, voor zover vereist. U zult Neato schadeloosstellen en vrijwaren van alle eventuele vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, boetes, geldstraffen, kosten en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) voortvloeiend uit of in verband met enige schending door u van uw verplichtingen krachtens dit artikel.

12. Heersend recht; bevoegde rechter.

Rechters in bepaalde landen passen het recht van Californië (VS) niet toe op bepaalde soorten geschillen. Als u woonachtig bent in een van die landen, wordt in die gevallen waar het recht van Californië (VS) van toepassing is uitgesloten, het recht van uw land toegepast op dergelijke geschillen die betrekking hebben op deze voorwaarden. Anders stemt u ermee in dat deze EULA en elke vordering, elk geschil, elke actie, oorzaak, kwestie of verzoek om kwijtschelding in verband met deze EULA, wordt beheerst door het recht van Californië (VS), zonder uitvoering te geven aan de principes van wetsconflicten waarvoor vereist is dat het recht van een ander rechtsgebied wordt toegepast. Elke handeling of handelwijze in verband met deze EULA moet voor een federaal of staatsgerecht worden gebracht in Alameda County, Californië (VS) en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie en de bevoegdheid van een dergelijke rechter in elke vordering of elk geschil, tenzij Neato staking eist bij een bevoegde rechter om diens intellectuele eigendom of Vertrouwelijke informatie te beschermen.

13. Overdracht.

Noch de rechten, noch de verplichtingen voortvloeiend uit deze EULA kunnen door u worden overgedragen en elke poging daartoe is nietig en zonder effect.

14. Kennisgevingen.

Elke kennisgeving aan u kan worden gedaan per e-mail aan het adres dat u hebt doorgegeven aan Neato.

15. Splitsbaarheid.

Als een of meer bepalingen van deze EULA niet afdwingbaar zijn, zullen dergelijke bepalingen worden gewijzigd en zodanig geïnterpreteerd dat zoveel mogelijk recht kan worden gedaan aan de strekking ervan onder het toepasselijk recht, en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

16. Afstand.

Alle afstandsverklaringen door Neato zijn uitsluitend geldig indien deze op schrift staan. Elke afstandsverklaring of elk verzuim door Neato om een bepaling van deze EULA in één geval af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van enige andere bepaling of van een dergelijke bepaling bij enige andere gelegenheid.

17. Algemeen.

De Productsoftware wordt geacht onherroepelijk te zijn geaccepteerd vanaf het moment van uw gebruik van de Productsoftware of het Product. Neato heeft geen verantwoordelijkheid om onderhoud of ondersteuningsdiensten aan te bieden in verband met de Productsoftware.

De koppen boven de Artikelen in deze EULA zijn ter bevordering van de leesbaarheid en dienen niet te worden gebruikt bij de interpretatie van deze EULA.

Tenzij anders is bepaald in dit artikel, zijn amendementen op deze EULA uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn en met de hand zijn ondertekend door de partijen.

Vragen of aanvullende informatie. Als u vragen hebt over deze EULA, kunt u contact opnemen met Neato.

31 juli 2015