Gebruiksovereenkomst betreffende onlineservices ('Servicevoorwaarden')
voor alle Websites en Services van Neato Robotics

Laatst bijgewerkt: 1 september 2016

Deze Servicevoorwaarden beheersen uw gebruik van NeatoRobotics.com en, tenzij deze uitdrukkelijk door andere voorwaarden en bepalingen worden beheerst, alle andere elektronische services, inclusief mobiele applicatieservices, geleverd door of beschikbaar gesteld door Neato Robotics, Inc. ('Neato') die van tijd tot tijd beschikbaar komen (gezamenlijk de 'Services'). Het gebruik van de Services betekent aanvaarding van deze Servicevoorwaarden.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVATTEN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID, EEN RECHTSKEUZE, EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN GROEPSACTIES. DEZE BEPALINGEN ZIJN VAN INVLOED OP UW RECHTEN INZAKE HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET NEATO. LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR.

Overzicht. Neato biedt drie vormen van toegang tot de Services: (1) Websitebezoeker (als u de Website bezoekt maar zich niet hebt geregistreerd); (2) Geregistreerde Neato-roboteigenaar of Potentiële eigenaar (u hebt een Mijn Neato-account gemaakt); en (3) Gebruiker van de Neato-app.Artikel 1 van deze Servicevoorwaarden is van toepassing op iedereen die gebruikmaakt van onze Services. Artikel 2 is uitsluitend van toepassing op personen met een Mijn Neato-account. Artikel 3 is uitsluitend van toepassing op personen die een Neato-app hebben geïnstalleerd op hun computer of mobiele apparaat. Artikel 4, juridische kennisgevingen, is van toepassing op iedereen.

Artikel 1. Gebruiksvoorwaarden voor iedereen

Algemeen: Uw gebruik van de Services betekent uw instemming met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, dient u de Services niet te gebruiken. Neato behoudt zich het recht voor om delen van deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Uw gebruik van de Services nadat er wijzigingen zijn geplaatst, betekent uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Eigendom: De inhoud van en de technologie die de Services aanstuurt, zijn eigendom van Neato of diens licentiegevers en worden beschermd door wetgeving inzake het internationale auteursrecht, octrooirecht en handelsmerken.

Licentie: Neato verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op het (1) openen en weergeven van de inhoud van de Services van Neato en (2) openen en gebruiken van de software en mobiele applicaties die de Services van Neato bieden. Uw gebruik van de software die is opgenomen in Neato-producten wordt beheerst door de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Neato (End User License Agreement, 'EULA').

Gebruik van inhoud: De inhoud van de Services kunt u uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, afdrukken of downloaden. U mag de inhoud van de Services niet publiceren, distribueren, doorzenden, verkopen of er toegang toe verlenen, tenzij dit is toegestaan krachtens toepasselijke wetgeving of zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden. U mag geen datamining, robots, screenscraping of vergelijkbare vormen van gegevensverzameling en extractieprogramma's toepassen op de Services, behoudens met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Services niet decompileren, aan reverse-engineering onderwerpen of disassembleren, programmacode of producten invoegen of de inhoud van de Services op enige wijze manipuleren.

Gebruik van gegevens: Zie ons Privacybeleid voor informatie over de manier waarop wij de gegevens die wij verzamelen uit onze Services, gebruiken en verwerken.

Het aanleveren van feedback. Als u ons op- of aanmerkingen, ideeën of feedback stuurt, stemt u ermee in dat wij deze zonder enige beperkingen of vergoeding aan u kunnen gebruiken.

Beëindiging. Als u deze Servicevoorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, uw account te deactiveren of u de toegang tot de Services te ontzeggen.

Artikel 2: Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor houders van een Mijn Neato-account

Registratie. Enkele van de Services zijn uitsluitend beschikbaar voor houders van een Mijn Neato-account. De minimale informatie die wij nodig hebben om u te registreren, is uw e-mailadres en een wachtwoord.

Door u te registreren, stemt u in met het volgende:

Bij een dergelijke beëindiging kunnen wij uw account verwijderen, plus alle andere informatie die betrekking heeft op uw account. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door contact op te nemen met Customer Support.

Artikel 3: Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor personen die de Neato-app hebben geïnstalleerd

U erkent en stemt ermee in dat de beschikbaarheid van de Neato-app afhankelijk is van de websites van derden van wie u de Neato-app downloadt, namelijk de App Store van Apple of Google Play Store (beide een 'App Store'). U erkent dat deze Voorwaarden gelden tussen u en Neato en niet met een App Store. Elke App Store kan eigen algemene voorwaarden hebben waarmee u moet instemmen voordat u er Neato-apps van downloadt. U erkent te voldoen aan, en uw licentie voor het gebruik van de Neato-apps is afhankelijk van uw naleving van, dergelijke algemene voorwaarden van de App Store.

U erkent dat de beschikbaarheid van de Service afhankelijk is van (i) uw computer, mobiele apparaat, Wi-Fi-netwerk en andere verwante apparatuur ('Apparatuur'), (ii) uw internetprovider ('Internetprovider') en (iii) uw mobiele-dataleverancier ('Dataleverancier'). U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die in rekening worden gebracht door uw Internetprovider en uw Dataleverancier in verband met uw gebruik van de Services. U erkent tevens dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, servicevoorwaarden en andere beleidsregels van uw Internetprovider en Dataleverancier.

Artikel 4: Juridische kennisgevingen

Auteursrechten

Alle inhoud van de Services is © 2015 Neato Robotics, Inc. of diens licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. 

Neato doet geen aanspraak op auteursrecht voor compilaties in afbeeldingen of materialen die onder een GNU-licentie voor vrije documentatie of vergelijkbare licenties vallen.

Handelsmerken

NEATO ROBOT en NEATO ROBOTICS en andere merken die u kunt aantreffen in de Services zijn eigendom van Neato Robotics, Inc. Behoudens voor zover wettelijk is toegestaan, is het verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming merken te gebruiken die worden weergegeven op de Services.

Uitsluiting van garanties: DE SERVICES EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN ANDERE INHOUD DIE IS OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK IS VANUIT DE SERVICES WORDEN 'ZOALS ZE ZIJN' GELEVERD EN ZONDER ENIGE GARANTIES (UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL), WELKE NEATO ALLE UITDRUKKELIJK UITSLUIT VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DE GARANTIE VOOR HET PRODUCT EN DE PRODUCTSOFTWARE IS UITEENGEZET IN RESPECTIEVELIJK DE BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE EN DE EULA.

Beperking van aansprakelijkheid: NOCH NEATO, DIENS LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SERVICES IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN VERVANGINGSSERVICES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF VANUIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDER JURIDISCH LEERSTUK, EN DE VRAAG OF NEATO AL DAN NIET IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS GEBLEKEN IS DAT EEN BEPERKT REDRES ZOALS IN HET ONDERHAVIGE DOCUMENT IS UITEENGEZET, NIET AAN HET OORSPRONKELIJKE DOEL HEEFT VOLDAAN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL DE BOVENSTAANDE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEATO VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE NEATO, HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN NEATO HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES VAN NEATO.

DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN NEATO EN U.

Schadeloosstelling: Voor zover de wet dit toelaat, stemt u ermee in Neato, diens bestuurders, managers, aandeelhouders, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, aangesloten ondernemingen, vertegenwoordigers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schadevergoedingen en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit (i) uw gebruik of onbevoegd kopiëren van de Services of (ii) uw schending van deze Servicevoorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving.

Geschillen beslechten

U stemt ermee in dat geschillen tussen u en Neato voortvloeiend uit deze Servicevoorwaarden, de Services of enig ander Neato-product of service (gezamenlijk 'Geschillen' genoemd) worden beheerst door de hieronder uiteengezette arbitrageprocedure.

Splitsbaarheid. Indien een of meer bepalingen van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of om de een of andere reden niet-afdwingbaar zijn, wordt die bepaling geacht afsplitsbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden en heeft deze geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Voortbestaan. De bepalingen van deze Servicevoorwaarden die gezien hun aard na beëindiging van deze Servicevoorwaarden zouden moeten blijven voortbestaan, blijven na beëindiging van kracht.

Afstand. Geen vorm van afstand van een bepaling van deze Servicevoorwaarden wordt geacht een verdere of voortdurende afstand te behelzen van dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en uw, of uw verzuim om een, recht of bepaling onder deze Servicevoorwaarden te handhaven, betekent geen afstand van dat recht of die bepaling.

Gehele overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden behelzen de gehele overeenkomst tussen Neato en u, en vervangen alle eerdere of tijdelijke mededelingen en voorstellen (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch).

Contact

Mocht u nog vragen hebben over deze Voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met Neato via:

Neato Robotics, Inc.
8100 Jarvis Avenue
Newark, California 94560 VS

customercare@NeatoRobotics.com of via een van de hier vermelde telefoonnummers.